Barnets vistelsetider

Läs kring Malmö Stads riktlinjer gällande barnets vistelsetider på förskolan.

Barnets vistelsetid i förskoleverksamheten

Enligt beslut i förskolenämnden 2016-02-03.
Ärendenummer FSKF-2015-7898.

Vistelsetid i förskoleverksamheten bedöms utifrån barnets behov av pedagogisk verksamhet samt vårdnadshavares behov utifrån förvärvsarbete, arbetssökande eller föräldraledighet.

I Malmö kommun gäller följande:

  • För barn som har plats på grund av föräldrarnas arbete eller studier utgörs vistelsetiden av vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt skälig restid till och från arbets-/studieplatsen (gäller även vid växelvis boende). Då vårdnadshavare arbetar på natten har barnet rätt till förskoleverksamhet under dagen.  
  • För barn som erbjuds plats med stöd av 8 kap. 5 och 7 §§, samt 25 kap. 2 § skollagen bestäms vistelsetiden utifrån barnets behov, inom verksamhetens öppettider. 
  • För barn vars föräldrar är föräldraledig för vård av annat barn eller aktivt arbetssökande, med rätt till 15 respektive 30 timmars förskoleverksamhet per vecka, ska tiden normalt förläggas i intervallet 08.00 – 15.00, i samråd med förskolechefen. 
  • Då aktivt arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare börjar arbeta eller studera, ska barnet vid behov av förändrad vistelse erbjudas detta utan oskäligt dröjsmål. Behovet av förändrad tid ska i första hand tillgodoses på befintlig förskola/pedagogisk omsorg.  
  • Om vårdnadshavare uppbär sjukpenning, pension, sjuk- eller aktivitetsersättning eller föräldrapenning före förlossning/nedkomst görs en individuell bedömning av det placerade barnets vistelsetid.  
  • Bedömning av rätt till vistelsetid kan bara göras utifrån en av bedömningsgrunderna arbete/studier, arbetssökande eller föräldraledighet.

Vid vårdnadshavares semester

Följande gäller vid vårdnadshavares semester:

  • Vid semester eller lov för någon av vårdnadshavarna är huvudregeln att barn inte deltar i förskoleverksamhet. 
  • Barn som har plats i allmän förskola har rätt att delta i verksamheten under terminstid, även när vårdnadshavarna har semester. 
  • Rätt att delta i verksamheten under vårdnadshavares semester har det barn som har ett eget behov på grund fysiska, psykiska eller andra skäl, det barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, samt det barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.